فرم ثبت نام مشترکین حقوقی


تذکرات:
  • ورود اطلاعات فیلدهای ستاره دار اجباری می باشد.

نام شرکت
نام شرکت اجباری می باشد.
تاریخ ثبت
تعیین تاریخ ثبت اجبرای می باشد.
شماره ثبت شرکت
شماره ثبت شرکت
محل صدور
محل صدور
شماره تماس
شماره تلفن جهت تماس، که باید حداکثر ۱۲ رقم باشد.
شماره تلفن همراه
شماره تلفن همراه، نمونه: ۰۹۱۲۳۳۲۶۶۳۴
آدرس پست الکترونیک
آدرس پست الکترونیکی.
نوع مشترک
تعیین نوع مشترک اجباری می باشد.
شناسه کاربری
شناسه کاربری باید شامل حروف a-z,A-Z,_,-,0-9 باشد، توجه داشته باشید که شناسه کاربری باید منحصر به فرد باشد ودر صورت عدم قبول توسط سیستم شناسه دیگری وارد نمایید.
کد پستی
کد پستی ۱۰ رقمی، نمونه: ۱۲۷۱۳۲۳۴۴۵
آدرس مکاتباتی
آدرس جهت مکاتبات.
فهرست تلفنها
  • - شماره تلفن باید حداکثر ۸ رقم باشد.
  • - تاریخ اتمام اجاره در صورت مالک نبودن کاربر باید پر شود. مثال: ۹۳۰۱۰۸.
  • - از تاریخ اتمام اجاره باید ۴ ماه باقی مانده باشد.
شماره تلفن
پیش کد
وضعیت تملک تلفن
تاریخ اتمام اجاره نامه
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)
95)
96)
97)
98)
99)
100)
کد امنیتی را بازنویسی نمایید
Captcha