فرم ثبت نام مشترکین حقیقی


تذکرات:
  • ورود اطلاعات فیلدهای ستاره دار اجباری می باشد.

نام
نام باید شامل حروف فارسی و حداقل شامل ۳ حرف باشد.
نام خانوادگی
نام خانوادگی باید شامل حروف فارسی و حداقل ۳ حرف باشد.
جنسیت
تعیین جنسیت اجباری می باشد.
نام پدر
نام پدر باید شامل حروف فارسی و حداقل شامل ۳ حرف باشد.
تابعیت
تعیین نوع تابعیت اجباری می باشد.
تاریخ تولد
تعیین تاریخ تولد اجبرای می باشد.
شماره شناسنامه/شماره گذرنامه
شماره شناسنامه یا شماره گذرنامه .
محل صدور
محل صدور شناسنامه یا گذرنامه
کد ملی
کد ملی ۱۰ رقمی، بدون خط تیره، نمونه: ۰۰۹۸۷۶۵۴۳۲
شماره تماس
شماره تلفن جهت تماس، که باید حداکثر ۱۲ رقم باشد.
شماره تلفن همراه
شماره تلفن همراه، نمونه: ۰۹۱۲۳۳۲۶۶۳۴
آدرس پست الکترونیک
آدرس پست الکترونیکی.
کد پستی
کد پستی ۱۰ رقمی، نمونه: ۱۲۷۱۳۲۳۴۴۵
آدرس مکاتباتی
آدرس جهت مکاتبات.
فهرست تلفنها
  • - شماره تلفن باید حداکثر ۸ رقم باشد.
  • - تاریخ اتمام اجاره در صورت مالک نبودن کاربر باید پر شود. مثال: ۹۳۰۱۰۸.
  • - از تاریخ اتمام اجاره باید ۴ ماه باقی مانده باشد.
شماره تلفن
پیش کد
وضعیت تملک تلفن
تاریخ اتمام اجاره نامه
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)
95)
96)
97)
98)
99)
100)
کد امنیتی را بازنویسی نمایید
Captcha